دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکيت­ فکري در ماوراء جو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق مالکيت فکري

 عنوان:

حقوق مالکيت­ فکري در ماوراء جو

استاد راهنما:

دکتر علي مشهدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: مالکيت فکري و فضا

مبحث اول – مفاهيم…………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول-معيارهاي ارائه شده در تحديد حدود فضا………………………………………………………………. 8

بند اول-آينده موضوع تحديد حدود…………………………………………………………………………………… 9

مبحث دوم-ارتباط حقوق مالکيت فکري و فضا……………………………………………………………………. 10

گفتار اول-جايگاه حقوق فضا در معاهدات مالکيت فکري………………………………………………………… 14

بند اول-کنوانسيون پاريس و فضا…………………………………………………………………………………… 14

بند دوم-کنوانسيون برن……………………………………………………………………………………………… 15

بند سوم-معاهده کپي­رايت وايپو…………………………………………………………………………………….. 15

بند چهارم-موافقتنامه تريپس……………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم-جايگاه حقوق مالکيت فکري در معاهدات فضا………………………………………………………… 16

بند اول-معاهدات……………………………………………………………………………………………………… 16

الف-معاهده فضا………………………………………………………………………………………………………. 16

ب-معاهده نجات فضانوردان………………………………………………………………………………………….. 17

پ-کنوانسيون مسئوليت بين المللي………………………………………………………………………………. 17

ت-کنوانسيون ثبت……………………………………………………………………………………………………. 18

ث-موافقتنامه ماه……………………………………………………………………………………………………….18

بند دوم-قطعنامه­هاي مرتبط با فضا………………………………………………………………………………….. 19      

مبحث سوم-بررسي دو اصل بنيادين حقوق فضا و ارتباط آن­ها با مالکيت فکري ………………………………. 21

گفتار اول-اصل سودرساني به تمام کشورها و مالکيت فکري…………………………………………………… 21

گفتار دوم-اصل عدم امکان مالکيت ماوراء جو و مالکيت فکري…………………………………………………… 24

فصل دوم: مظاهر حقوق مالکيت فکري در ماوراء جو

مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو…………………………………………………………………………………… 28

مبحث دوم-موضوع حمايت کپي­رايت در فعاليت­هاي فضايي………………………………………………………… 31

گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو……………………………………………………………………………………… 31

بند اول-حمايت سيگنال­هاي برنامه­هاي سازمان­هاي پخش………………………………………………………… 31

بند دوم-ماهواره­هاي پخش مستقيم……………………………………………………………………………….. 33

بند سوم-پخش غير مستقيم ماهواره ­اي………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم- داده­هاي سنجش از راه دور…………………………………………………………………………….. 35     

بند اول-تعريف داده و تلاقي آن با مفهوم اطلاعات…………………………………………………………………. 36

الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعريف داده…………………………………………………………. 36

ب-منشور همکاري در بهره گیری متناسب از تسهيلات فضايي و تعريف داده…………………………………… 37

پ-کنوانسيون آرهوس و تعريف داده………………………………………………………………………………… 38

ت-تعريف سنجش از راه دور در قوانين کشورها…………………………………………………………………… 38

گفتار سوم-نمودهاي بهره گیری از داده سنجش از راه دور……………………………………………………….. 39

گفتار چهارم-جايگاه حمايت از داده هاي سنجش از دور در موافقت نامه ­هاي بين­ المللي…………………. 39

گفتار پنجم -روش­هاي توليد داده سنجش از راه دور …………………………………………………………….. 40

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند اول-روش توليد داده خام و تاثير آن بر حمايت کپي­رايت………………………………………………………. 41

بند دوم-روش توليد داده پردازش شده و تاثير آن بر حمايت کپي­رايت…………………………………………… 41

مبحث سوم-طرق حمايت از داده­هاي سنجش از دور…………………………………………………………… 42

بند اول-حمايت در قالب پايگاه داده………………………………………………………………………………… 42

بند دوم-حمايت در قالب نقشه…………………………………………………………………………………….. 43

بند سوم-حمايت به عنوان عکس………………………………………………………………………………….. 44

الف-بررسي دعواي آلمان…………………………………………………………………………………………… 45

ب-بررسي دعواي فرانسه…………………………………………………………………………………………. 47

گفتار اول-رويکرد اروپايي­ ها در حمايت از داده­ هاي سنجش از دور…………………………………………… 49               

بند اول-دستورالعمل پايگاه داده اروپا و حمايت از داده ­ها………………………………………………………. 49

گفتار دوم-رويکرد امريکايي­ها در حمايت از داده ­هاي سنجش از دور…………………………………………… 52

بند اول-محدوديت­هاي حمايت در امريکا…………………………………………………………………………… 53

الف-دکترين فروش اوليه…………………………………………………………………………………………… 53

ب-تثبيت…………………………………………………………………………………………………………….. 54

پ-بهره گیری منصفانه……………………………………………………………………………………………….. 55

ت-حوزه عمومي……………………………………………………………………………………………………. 57

ث-حقوق مالکيت فکري شي سنجش شده…………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم-تاثير حمايت از داده ­ها در تجاري­ سازي آن­ها…………………………………………………… 59

گفتار اول-حمايت بيشتر…………………………………………………………………………………………… 59

بند اول-اعطاي حقوق بيشتر……………………………………………………………………………………… 59

بند دوم-حمايت بيشتر از محتوا…………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم-حمايت کمتر ……………………………………………………………………………………………. 60

بند اول-حوزه عمومي……………………………………………………………………………………………… 60

بند دوم-آزادي ايجاد آثار اشتقاقي……………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم :مالکيت فکري و انتشار اطلاعات و داده­هاي به دست­آمده از سنجش از راه دور

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات……………………………………………………………………………….. 63

گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل………………………………………………………………… 63

گفتار دوم-نمودهاي کنوني انتشار اطلاعات…………………………………………………………………….. 64

بند اول-سيستم انتشار اطلاعات داده­ هاي هواشناسي سازمان جهاني هواشناسي………………….. 64

بند دوم-آزادي فعاليت اطلاعاتي و انتشار داده ­ها و سنجش از دور…………………………………………. 65

بند سوم-رويه قراردادهاي ليسانس بين سازمانهاي بين­المللي و شرکت­هاي خصوصي……………………. 66

بند چهارم-تاثير روش­هاي موجود توزيع داده بر دسترسي به داده ­هاي سنجش از راه دور……………….. 69

گفتار سوم-به رسميت شناختن حق اجتماعي دسترسي به اطلاعات……………………………………. 70

بند اول-اثبات منفعت عمومي بودن دسترسي به داده ­هاي سنجش از دور………………………………. 71

بند دوم-کالاهاي عمومي………………………………………………………………………………………… 72

گفتار چهارم-حق دسترسي به اطلاعات به عنوان حق بشري بنيادين…………………………………….. 74

بند اول-کنوانسيون آرهوس………………………………………………………………………………………. 75

بند دوم-حق دسترسي به اطلاعات در شرکت­هاي خصوصي…………………………………………………. 75

گفتار پنجم- دسترسي به داده ­ها و کشورهاي جهان سوم…………………………………………………. 77

يگانه ­بند- اصل عدم تبعيض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسي اطلاعات…………………. 78

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکيت فکري در ماوراء جو

مبحث اول-صلاحيت سرزميني……………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول-تعيين دادگاه صالح رسيدگي کننده…………………………………………………………………… 81

گفتار دوم-موضوعات صلاحيت قضايي در دعاوي انتقالي………………………………………………………. 83

گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پيش نويس موسسه قانوني آمريکا…………………………………… 86

يگانه بند-گسترش فراسرزميني قوانين مالکيت فکري در امريکا……………………………………………… 88

مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ هاي به دست ­آمده از فضا…………………………………….. 89

مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو………………………………………………………………….. 91

گفتار اول-تبعات بهره گیری از قانون پرچم مصلحتي در اشياء فضايي………………………………………….. 92

گفتار دوم-ارائه راه حل به مقصود برطرف سازي مشکل……………………………………………………….. 94

مبحث چهارم-بررسي تأثیر داوري و ميانجي­گري………………………………………………………………. 95

مبحث پنجم-فعاليت­هاي انجام يافته در زمينه مالکيت فکري و فضا…………………………………………… 97

بند اول-کوپوس…………………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم-کمست……………………………………………………………………………………………………. 98

نتيجه­ گيري……………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….. 105

چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………. 114

چکیده:

امروزه، شاهد افزايش فعاليت­هاي فضايي مرتبط با حقوق مالکيت فکري زیرا سنجش از راه دور، پخش­هاي ماهواره ­اي و ايجاد محصولات جديد در محيط فاقد جاذبه ماوراءجو هستيم. زیرا که ماوراءجو به دليل ويژگي­هاي بالذات و منحصر به فرد خويش مانند فقدان نيروي جاذبه و سطح بسيار متفاوت انرژي تابشي با کره زمين، محيطي يگانه به مقصود انجام آزمايشات و ايجاد طيف وسيعي از اختراعات در زمينه­ هاي گوناگون مي­باشد. اين امر با تحقق ايستگاه فضايي بين ­المللي و فراهم شدن فرصت براي محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرايي به خويش گرفته می باشد. با اين وجود، در بررسي حقوق مالکيت ­فکري در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنيادين حقوق فضا مانند اصل عدم مالکيت فضا و اصل سود­رساني به تمام ملت­ها مواجه مي­شويم که در حل اين تعارضات تحليل­ هايي در تمايز بين حاکميت و اعمال حاکميت مطرح شده می باشد. در واقع، بررسي مباحث حقوقي پيرامون فعاليت­هاي زيرمجموعه حقوق مالکيت فکري در فضا و چگونگي حمايت و تجاري سازي آن­ها، موضوع اين رساله مي­باشد. نکته قابل توجه اينست که امروزه با در نظر داشتن خارج شدن فعاليت­هاي فضايي از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­هاي خصوصي در اين حوزه، مسئله حمايت فکري از دستاوردهايي زیرا اختراعات ايجاد شده در فضا و داده هاي خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ويژه قرار گرفته می باشد. از سوي ديگر، به دليل کارکردهاي بي­شمار تکنولوژي سنجش از راه دور از طريق عکس­ها و اطلاعات ديجيتالي به دست آمده از ماهواره ­ها به ويژه در پيش­بيني فجايع طبيعي، شناخت منابع و معادن طبيعي در کشورها، نوع حمايت از داده­ هاي ماهواره­اي تاثير به سزايي در دسترسي مردمان نقاط مختلف کره خاکي به داده ­ها خواهد داشت. به بيان ديگر، تامين منافع عمومي با به کارگيري حقوق مالکيت فکري در اين فعاليت­ها از ديگر دغدغه­ هاي اصلي پيش روي اين رساله مي­باشد. البته اين موضوع علاوه بر اينکه حق دسترسي به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعي و بشري که در اصول سازمان ملل و کنوانسيون­ هايي زیرا کنوانسيون آرهوس در دسترسي به اطلاعات زيستي یاد شده می باشد را به چالش مي کشاند، با موضوعات تفکيک ايده از بيان و شروط اصالت و خلاقيت در کپي­رايت نيز پيوند مي­خورد. علاوه بر اين موارد، مسئله سرزميني بودن حقوق مالکيت فکري در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتي مواجه مي­گردد که نياز به ايجاد قاعده­ منعطف در غياب مقررات بين ­المللي را تشديد مي­نمايد.

مقدمه

1- اظهار موضوع

دسترسي به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترين دستاوردهاي بشر در قرن 20 بوده می باشد. حادثه­ خوشايند اکتشاف فضا منجر به توسعه سريع و کم نظير در زمينه­ هاي علمي، پزشکي و تکنولوژيکي شده می باشد. علي رغم وجود چنين حقيقتي که تکنولوژي مورد بهره گیری در فضا بسيار پيشرفته مي­باشد و حاصل خلاقيت و کوشش فکري می باشد، تنها در چندين سال اخير می باشد که حمايت در قالب مالکيت فکري در ارتباط با فعاليت­هاي ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته می باشد. يکي از دلايل اتخاذ چنين رويکردي، تغيير مسير اين فعاليت­ها از چارچوب دولتي به سرمايه­ گذاري بخش­هاي خصوصي مي­باشد.

با طریقه روزافزون شکل­ گيري نهادهاي غيردولتي و البته نياز اين نهادها به منابع تکنيکي و مالي نهادهاي دولتي جهت انجام پروژه هاي فضايي، تعداد قراردادهاي ليسانس بين نهادهاي دولتي و خصوصي افزايش پيدا کرده می باشد از اين رو نمي­توان تاثير شگرف حمايت در قالب حقوق مالکيت فکري را بر شرکت­هاي خصوصي فعال در زمينه فعاليت­هاي فضايي و به گونه کل توسعه­ هر چه بيشتر تکنولوژي فضايي ناديده گرفت. با اين وجود، از يک سو حقوق مالکيت فکري به حمايت و اعطا­ي منافع به افراد تحت شرايط خاص و در مدت زمان معين مي­پردازد و به نوعي مفهوم انحصار را تداعي مي­کند، در حاليکه در سوي ديگر، حقوق فضا و اصل بنيادين سودرساني به تمام ملل به گونه ضمني دربردارنده­ي اشتراک اطلاعات و دستاوردها در زمينه حقوق فضا مي­باشد. از اينرو، تکيه حقوق مالکيت­ فکري و حقوق فضا بر رويکردهاي متنوع، روشن می باشد به همين دليل يکي از اهداف مدنظر در اين رساله، ايجاد تعادل بين حقوق مالکيت ­­فکري و اصول حقوق فضا و به عبارت ديگر، بين منافع خصوصي مبتکران و منافع عمومي از سوي ديگر مي­باشد.

در بين انواع حقوق مالکيت فکري سه نوع عمده حمايت در ماوراء جو مطرح مي­گردد: حمايت از اختراعات ايجاد شده در فضا، حمايت از نام شي ­فضايي و ماهواره به عنوان علامت تجاري که با شکل ­گيري توريسم فضايي جنبه­­ي عملي به خويش خواهد گرفت و حمايت کپي­رايت از ماهواره ­هاي پخش ­کننده و داده ­هاي سنجش از راه دور.

در بين مصاديق حقوق مالکيت فکري در ماوراءجو يکي از مهم­ترين مسائل، موضوع حمايت از داده ­هاي سنجش از راه دور می باشد به اين دليل که امروزه با فعالتر شدن هر چه بيشتر بخش خصوصي در اين عرصه مواجه هستيم. اگرچه حضور اين شرکت­ها از لحاظ قانوني با در نظر داشتن ماده 6 معاهده فضا که مسئوليت اعمال شرکت­هاي غيردولتي را به دولت­ها واگذار مي­کند با مانعي روبرو نيست وليکن در خصوص موضوع و نحوه­ حمايت از دستاوردهاي ايشان، بحث کافي صورت نپذيرفته می باشد. همچنين، بايد خاطر نشان نمود که تاييد حقوق مالکيت فکري در اين حوزه بايستي در راستاي تحقق اهداف وجودي اين حقوق همانطور که در مقدمه معاهده کپي­رايت آمده می باشد که تعادل بين منافع شخصي توليدکنندگان مصاديق مالکيت­ فکري و منافع عموم در حق دسترسي به داده­ ها و اطلاعات می باشد، صورت پذيرد زيرا عده ­­­اي بر اين عقيده ­اند که به کارگيري حقوق مالکيت فکري در سنجش از راه دور به شدت بر امکان دسترسي به اين داده ­ها که برخي براي حفظ حيات بشر ضروري هستند تاثير مي­گذارد، زيرا اين فناوري ابزاري ارزشمند در حل بسياري از مشکلاتي که بشر در قرن بيست و يک با آن مواجه می باشد زیرا در مديريت و پيش ­بيني فجايع زيست محيطي در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه­ يافته مي­باشد. اما از بعد ديگر، رشد هر چه بيشتر اين تکنولوژي از طريق حضور شرکت­هاي خصوصي ميسر خواهد گردید و انگيزه اين شرکت­ها از طريق حمايت و تجاري سازي داده­ هاي ماهواره­اي تامين مي­گردد. به عبارت ديگر، پذيرش حقوق مالکيت فکري در داده­هاي پردازش شده به مقصود افزايش حضور شرکت­ها، کاهش قيمت و در نهايت افزايش بازار داده ­ها ضروري می باشد.

در نتيجه، حقوق مالکيت فکري داراي تأثیر به سزايي در تشويق سرمايه ­گذاران سنجش از راه دور مي­باشد و دريغ کردن چنين تضمين و حمايتي توليد اين دسته از داده­ ها را با چالش روبرو خواهد نمود و حتي چنانچه کشورهاي در حال توسعه توانايي ارزيابي و پردازش داده ­ها را کسب نمايند، خود آن­ها با موضوع حمايت فکري از داده­ هاي پردازش شده توسط خويش در آينده روبرو خواهند گردید. همچنين با در نظر داشتن اين موضوع که کارکردهاي بي­شمار داده­ هاي خام سنجش از راه دور زیرا عکس­ها و حتي اطلاعات ديجيتالي علي ­الخصوص حتي با بهره گیری از داده­ هاي خام امکانپذيرست، مشکل دسترسي به دليل عدم حمايت از اين داده­­ ها در کشورهاي توسعه يافته عملا با مانعي روبرو نخواهد گردید. با اين حال، تاکنون جهان در حال توسعه در برابر اين ديدگاه مقاومت کرده ­اند و اعلام مي­نمايند که بر اساس قانون تجاريسازي، سرمايه­ گذاران خصوصي بايستي بر اساس اصل عدم تبعيض، داده­ هاي خام را که مستقيما از ماهواره ­ها به دست مي­ آيند را در اختيار تمامي مصرف ­کنندگان فارغ از هر نوع تبعيض و تعصب و بر اساس قيمت متعارف قرار دهند.

به هر حال، امروزه شاهد حمايت شديد از داده­ هاي سنجش از راه دور مي­باشيم به گونه ­اي که علاوه بر شرکت­هاي خصوصي، نهادهاي فعال با بودجه­ عمومي نيز ادعاي مالکيت داده­ هاي خام و نه پردازش شده­ سنجش از راه دور را مطرح مي­کنند. در حاليکه در راستاي تامين اصول بنيادين حقوق مالکيت فکري و شروط حمايت کپي­رايت که شامل اصل تفکيک ايده از بيان و شروط اصالت و خلاقيت می باشد، تمايز ميان داده­ هاي خام و پردازش شده در ايجاد تعادل ضروري می باشد به گونه ­اي که داده ­هاي خام که دربردارنده­ موضوعات حقيقي هستند و هيچ­گونه خلاقيتي در آن­ها اعمال نشده می باشد، سزاوار حمايت نخواهند بود. همچنين، با در نظر داشتن استدلالات متخصصان اين حوزه، اين داده­ ها الزامات کالاي عمومي بودن را نيز دارا هستند و نمي­توان تأثیر آنان را به دليل منافع کاربرديشان در ارتقاي شرايط محيط زيست، توسعه اقتصاد، صنايع و همچنين به عنوان حق بنيادين بشري شهروندان در مشارکت توسعه پايدار ناديده گرفت. علاوه بر اين، وجود چنين حقي در عصر اطلاعات که مجراهاي اصلي توزيع اطلاعات را مورد خطاب قرار مي­دهد داراي اهميت شگرفي می باشد.

به عقيده بسياري، در عصر حاضر با حمايت افراطي مالکيت فکري روبرو هستيم در حاليکه در حقوق مالکيت ­فکري، کپي­ برداري و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقي مي­گردد و نه خود دسترسي به داده­ ها. در نتيجه هدف ديگر در اين رساله، تاکيد بر بيش از اندازه بودن حمايت مالکيت فکري بر توليدات سنجش از راه دور مي­باشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکيت فکري از هدف اصلي خويش، شده می باشد.

يکي ديگر از چالش­ها، موضوعات صلاحيتي با در نظر داشتن اصل سرزميني بودن در حقوق مالکيت­ فکري می باشد، به گونه مثال، در طرح ايستگاه فضايي بين­ المللي افراد مختلفي از کشورهاي گوناگون تحت عنوان همکاري بين ­المللي فعاليت مي­کنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعيين دادگاه صالح، مسئله را پيچيده ­تر مي­کند. به گونه اختصار، در اين رساله به دنبال روشن سازي ابعاد حقوق مالکيت فکري در فضا و نوع و چگونگي حمايت اعطايي به مصاديق مالکيت­ فکري با لحاظ کردن منافع عمومي و نياز کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته مي­باشيم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***