فایل پایان نامه : پایان نامه زیست شناسی : بررسي همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بيماري اندومتريوز

با عنوان : بررسي همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بيماري اندومتريوز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

گرایش ژنتیک

عنوان

بررسي همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بيماري اندومتريوز درجمعيت ايراني

استاد راهنما

دکتر علی آهنی

استادان مشاور

دکتر مهدی فرقانی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
2 فصل اول : کلیات پژوهش

 

3 1-1 . اندومتریوز
4 1-2 . علائم و نشانه ها
4 1-2-1 . درد لگن
5 1-2-2 . ناباروری
5 1-2-3 . دیگر نشانه ها
6 1-3 . عوارض
6 1-4 . ریسک فاکتورها
6 1-4-1 . آلودگی محیط
7 1-4-2 . ژنتیک
11 P53 . 1-2-4-1
15 PAI-1 . 1-2-4-2
16 1-4-3 . پیری
17 1-4-4 . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی  
17 1-4-5 . فاکتورهای ایمونولوژیکی  
18 1-5 . پاتوفیزولوژی  
19 1-5-1 . تشکیل آندومتر نابه جا  
19 1-5-2 . تئوری قاعدگی برگشتی  
21 1-5-3 . تئوری متاپلازی  
21 1-5-4 . تئوری انتقال لنف و خون  
22 1-5-5 . تئوری جایگزینی تصادفی  
22 1-6 . محل بروز  
23 1-7 . تشخیص اندومتریوز  
24 1-7-1 . مراحل اندومتریوز  
25 1-7-2 . مارکرهای اندومتریوز  
26 1-7-3 . پاتوفیزیولوژی  
26 1-8 . پیشگیری  
26 1-9 . درمان  
27 1-9-1 . جراحی  
28 1-9-2 . درمان داروئی  
31 1-9-3 . درمان ناباروری  
31 1-10 . اپیدمیولوژی  
33 1-11 . اهداف  
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
33

1-11-1 . هدف اصلی

  33

1-11-2 . اهداف اختصاصی

  34

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

  35

2-1 . مطالعات انجام شده بر روی ژن 53P

  39

2-2 . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI

  44

فصل سوم : مواد و روش ها

  45

3-1 . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها

  46

3-2 . استخراج DNA

  46

3-2-1 . مواد و وسایل مورد نیاز

  47

3-2-2 . تهیه محلول های مورد نیاز

  48

3-2-3 . روش کار

  49

3-3 . مطالعه کیفی و کمی DNA استخراج شده

  49

3-3-1 . مطالعه کیفی

  49
3-3-2 . مطالعه کمی

  50

3-4 . تعیین ژنوتیپ نمونه ها

  50

3-4-1 . طراحی پرایمرها

  50

3-4-1-1 . پرایمر کدون 11 ژن 53P

  50

3-4-1-2 . پرایمر کدون 72 ژن 53P

  50

3-4-1-3 . پرایمر کدون 248 ژن 53P

  51

3-4-1-4 . پرایمر ژن l-PAI

  51

3-4-2 . PCR

  51

-1 . PCR ژن 53P کدون 112-4-3

  53

. PCR ژن 53P کدون 722-2-4-3

  55

-3 . PCR ژن 53P کدون 2482-4-3

  57

-4 . PCR ژن l-PAI2-4-3

  59

3-5 . الکتروفورز ژل آگارز

  60

3-6 . چند شکلی در طول قطعات محدود (RFLP)

  61

3-6-1 . روش کار

  61

. 1-1-6-3 RFLP محصول کدون 11 ژن P53 با آنزیم Taq I

  61

. 2-1-6-3 RFLP محصول کدون 72 ژن P53 با آنزیم BstUI

  62

. 3-1-6-3 RFLP محصول کدون 248 ژن P53 با آنزیم HpaII

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
62

4-1-6-3  .RFLP محصول جایگاه 675- ژن l-PAI با آنزیم 1-BSI

  63

3-7 . الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

  64

3-8 . رنگ آمیزی نیترات نقره

  66

فصل چهارم : نتایج

  67

4-1 . جمعییت مورد مطالعه

  67

4-2 . واکاوی آماری

  67

4-3 . نتایج حاصل از مطالعه پلی مورفیسم ژن های 53P وI- PAI

  67

4-3-1 . نتایج مطالعه پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

  73

4-3-2 . نتایج مطالعه پلی مورفیسم ژن53P کدون 72

  78

4-3-3 . نتایج مطالعه پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

  83

4-3-4 . نتایج مطالعه پلی مورفیسم ژن I- PAI

  88

فصل پنجم : بحث

  90

5-1 . مطالعه ارتباط بین واریاسیون های ژن 53P و اندومتریوز

  91

5-1-1 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 11 ژن 53P با اندومتریوز

  91

5-1-2 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 72 ژن53P با اندومتریوز

  93

5-1-3 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 248 ژن 53P با اندومتریوز

  94

5-2 . مطالعه ارتباط بین واریاسیون های ژن I- PAI و اندومتریوز

  97

5-3 . نتیجه گیری کلی

  98

6-3 . پیشنهادات

  99

فصل ششم : منابع

  107

چکیده انگلیسی

   

فهرست جداول

  46

جدول 2-1 : مواد و وسایل بهره گیری شده در استخراج

  52

جدول 2-2 : غلظت و مقدار مواد بهره گیری شده در PCR کدون 11 ژن 53P

  54

جدول 2-3 : غلظت و مقدار مواد بهره گیری شده در PCR کدون 72 ژن 53P

  56

جدول 2-4 : غلظت و مقدار مواد بهره گیری شده در PCR کدون 248 ژن 53P

  58

جدول 2-5 : غلظت و مقدار مواد بهره گیری شده در PCR ژن I- PAI

  68

جدول 4-1:نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از مطالعه پلی مورفیسم کدون 11 ژن 53P

  68

جدول 4-2:نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

  69

جدول 4-3) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 11 گروه بیمار

  69

جدول 4-4) نتایج آزمون Square-Chi

  70

جدول 4-5) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 11 گروه کنترل

  70

جدول 4-6) نتایج آزمون Square-Chi

  73

جدول 4-7) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از مطالعه پلی مورفیسم کدون 72 ژن 53P

  74

جدول 4-8) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 72

  74

جدول 4-9) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 72 گروه بیمار

  75

جدول 4-10) نتایج آزمون Square-Chi

  75

جدول 4-11) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 72 گروه کنترل

  76

جدول 4-12) نتایج آزمون Square-Chi

  78

جدول 4-13) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از مطالعه پلی مورفیسم کدون 248 ژن 53P

  79

جدول 4-14) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

  79

جدول 4-15) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 248 گروه بیمار

  80

جدول 4-16) نتایج آزمون Square-Chi

  80

جدول 4-17) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 248 گروه کنترل

  81

جدول 4-18) نتایج آزمون Square-Chi

  83

جدول 4-19) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از مطالعه پلی مورفیسم ژن I- PAI

  84

جدول 4-20) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن I- PAI

  84

جدول 4-21) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه بیمار

  85

جدول 4-22) نتایج آزمون Square-Chi

  85

جدول 4-23) نتایج واکاوی تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه کنترل

  86

جدول 4-24) نتایج آزمون Square-Chi

   

فهرست شکل

  48

شکل 2-1 ) مطالعه کیفیت DNA استخراج شده توسط الکتروفورز با ژل آگارز 1%

  72

شکل 4-1) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 11

  72

شکل 4-2)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

  77

شکل 4-3) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 72

  77

شکل 4-4)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 72

  82

شکل 4-5) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 248

  82

شکل 4-6)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

  87

شکل 4-7) نتایج PCR برای ژن I- PAI

  87

شکل 4-8)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن I- PAI

 

چکیده

مقدمه : اندومتریوز عبارتست از اختلالی چند عاملی که در آن بافت مشابه پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در نقاطی غیرمعمول در حفره داخلی شکم ظاهر می گردد که همراه با درد و ناباروری می باشد . عوامل بروز این بیماری تا حد زیادی ناشناخته هستند و بر طبق شواهد اندومتریوز یکی از بیماری های مولتی فاکتوریال و پلی ژنیک به حساب می آید که جنبه ژنتیکی قوی دارد . ژنP53 یک ژن سرکوبگر تومور می باشد که در پرولیفراسیون و رشد سلول و جلوگیری از شکل گیری تومورهای مختلف موثر می باشد و احتمالا تاثیر فراوانی در بروز این بیماری و به دنبال آن ناباروری دارد . ژن PAI1 در تخریب و بازسازی بافت در حالت طبیعی و بیماریزا موثر می باشد . همچنین در تنظیم سیستم فعال کننده پلاسمینوژن تأثیر دارد . تغییر حالت پروتئولیتیک به عنوان یک عامل خطر در پیشرفت اندومتریوز مورد توجه می باشد . هدف از این مطالعه مطالعه همراهی پلی مورفیسم های شایع دو ژن P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز در جمعیت ایرانی می باشد .

مواد و روش ها : در مجموع 150 خانم با تشخیص قطعی اندومتریوز با کمک لاپاروسکوپی به عنوان گروه بیمار و 150 خانم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . DNA از خون افراد با بهره گیری از روش استاندارد رسوب نمکی استخراج گردید . ژنوتیپ و فراوانی اللی پلی مورفیسم ها با روش PCR-RFLP تعیین گردید . به مقصود تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS20.0 و از آزمون ²χ و محاسبه OR با CI(95%) آن بهره گیری گردید . P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته گردید .

نتایج : ژنوتیپ پلی مورفیسم های ژن P53 ، کدون 11 (GAG/CAG – Glu/Gln) و کدون 72 (CGC/CCC – Arg/Pro) و کدون 248 (CGG /TGG – Arg/Trp) به گونه معناداری در گروه بیماران بیشتر از گروه کنترل بود . کدون 11 (P=0.040) و کدون 72 (P=0.10) و کدون 248 (P=0.028) . و پیش روی تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپی واللی در پلی مورفیسم -675 4G/5G در ژن PAI-1 بین گروه بیمار و کنترل نظاره نشد .

بحث : در این پژوهش فراوانی پلی مورفیسم های ژن P53 در بیماران مبتلا به اندومتریوز افزایش نشان داد که احتمالا نشان دهنده همراهی این ژنوتیپ ها با بیماری اندومتریوز می باشد . همچنین وجود اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم های ژن P53 در گروه بیمار و شاهد نیز تائید کننده این مطالعه می باشد . اما اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ 4G/5G در ژن PAI-1 نظاره نشد . از آنجائیکه این مطالعه برای اولین بار در جمعیت ایرانی مطالعه گردید مطالعه جمعیت های بزرگتر برای تائید یافته ها لازم می باشد .

واژه های کلیدی : اندومتریوز ، P53 ، PAI1 ، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن ، پلی مورفیسم

  •  اندومتریوز :

اندومتریوز یکی از بیماریهای شایع زنان می باشد که در آن سلول ها از پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در خارج از حفره رحم ظاهر می گردد . بافت اندومتریوز در نقاطی غیرمعمول در قسمت پایینی حفره داخلی شکم به وجودمی آید که این بافت های غیرطبیعی مشتمل بر غدد و استروما در خارج از حفره رحم می باشند . (ونزل و همکاران ،2003 ؛ هالیس و آریسی ،2004 )[1] حفره رحم با سلول های آندومتر پوشیده شده می باشد که تحت تاثیر هورمون های زنانه هستند . سلول های مشابه آندومتر (اندومتریوز ) در مناطق خارج از رحم تحت تاثیر تغییرات هورمونی هستند و واکنش و پاسخ هایی مشابه سلول هایی که درون رحم پیدا نمود می شوند ، را به تحریکات می دهند . علائم اغلب با سیکل قاعدگی تشدید می گردد . اندومتریوز به گونه معمول در طول سال های باروری دیده می گردد . این‌ بافت‌ ممكن‌ می باشد‌ روی‌ سطح‌ تخمدان‌؛ پشت‌ رحم‌ و در حفره‌ لگنی‌؛ روی‌ دیواره‌ روده‌؛ ساير نواحي و اعضا به ترتيب برحسب ميزان بروز عبارتند از: پري تنئوم، بن بست خلفي صفاق، رباطهاي رحمي – خاجي، لوله هاي فالوپ، سطح رحم، سپتوم ركتوواژينال و در موارد نادر در اسكارهاي سزارين و اقدام جراحي، ديافراگم، ششها، مغز، بازو، ساق پا، پلور و ريه ومثانه و ندرتاً در نقاطی‌ دورتر به‌ وجود آید. (لیبوویک و همکاران ، 2001 )[2] آندومتریوز به‌ چهار مرحله‌ محدود، خفیف‌، متوسط‌، و شدید تقسیم‌ می گردد كه‌ بیانگر محل‌ قرارگیری‌ و شدت‌ اختلال‌ هستند. این‌ اختلال‌ می‌تواند در هر سنی‌ از بلوغ‌ تا یائسگی‌ رخ‌ دهد اما در سنین‌ 30-20 سالگی‌ بیشتر دیده‌ می گردد. شیوع کلی اندومتریوز به گونه واضح شناخته نشده می باشد و براساس عوامل و شرایط مختلف مانند موقعیت جغرافیایی و نژاد متغیر می باشد. ( کیتاواکی و همکاران ، 2003 )[3] شیوع اندومتریوز در زنان نابارور و بارور به ترتیب حدود 30 – 10 درصد تخمین زده می گردد. (دی هوگه و همکاران،2004 )[4] اندومتریوز یک یافته شایع در زنان نابارور می باشد . از آنجا كه محل بروز بيماري بستگي به نحوه انتقال بافت اندومتر به محل دارد و در بيشتر موارد اين انتقال بوسيله قاعدگي برگشتي صورت مي گيرد . بنابراين اين بافت معمولا محدود به حفره لگنی می باشد . تخمدان شایع ترین محل بیماری اندومتریوز می باشد و تقریبا در 50 % موارد هر دو تخمدان گرفتار هستند . علائم ممکن می باشد بستگی به مکان اندومتریوز فعال داشته باشد. البته این حالت کلی ندارد و از نشانه های شایع درد لگن در تظاهرات مختلف می باشد .

( بولتی و همکاران ، 2010 )[5] هیچ درمان قطعی و کاملی برای اندومتریوز وجود ندارد ، اما می توان آن را از راه های مختلفی مانند داروهای ضد درد و درمان های هورمونی و جراحی درمان نمود .

  • ) علائم و نشانه ها :

1-2-1 ) درد لگن :

علامت عمده بیماری اندومتریوز درد لگن عود کننده می باشد . این درد ممکن می باشد رنج های مختلفی از خفیف تا شدید داشته باشد که در هر دو طرف لگن ، کمر ، ناحیه مقعد و حتی پاها رخ می دهد . میزان دردی که یک خانم احساس می کند ارتباط کمی با میزان یا مرحله(1- 4 ) اندومتریوز دارد . بعضی از زنان با درد کم یا بدون درد آزار دهنده با وجود داشتن اندومتریوز شدید یا اندومتریوز با زخم دیده شده اند ، در حالیکه در زنان دیگر ممکن می باشد درد شدید داشته باشند اما دارای چند ناحیه کوچک مبتلا به اندومتریوز باشند . ( استراتون و بروکلی ، 2011 )[6] علائم درد مرتبط با اندومتریوز ممکن می باشد شامل موارد زیر باشد:

  1. اختلالات قاعدگی : قاعدگی دردناک ، گاهی اوقات گرفتگی عضلات ناتوان کننده ، درد ممکن می باشد در طول زمان بدتر گردد ( درد پیش رونده )
  2. درد مزمن لگن : همچنین دردهای کمر مرتبط با لگن
  3. سوزش ادرار : دفع ادرار اورژانسی ، گاهی اوقات ادرار دردناک

درد ضرباندار ، مالشی و کشیدگی در پاها اغلب توسط زنان مبتلا به اندومتریوز گزارش شده می باشد . در مقایسه با زنان مبتلا با اندومتریوز سطحی ، کسانیکه مبتلا به بیماری عمیق هستند به نظر می رسد بیشتر احتمال درد کشنده و از داخل پایین کشیدن پا دارند . ( بالارد و همکاران ، 2010 )[7] ضایعات اندومتریوز به تحریک هورمونی واکنش نشان می دهد و ممکن در زمان قاعدگی منجر به خونریزی گردد . خون به صورت منطقه ای تجمع می یابد که سبب تورم ، و باعث پاسخ التهابی با فعال شدن سایتوکاین ها می گردد . این فرایند ممکن می باشد باعث درد گردد . درد نیز می تواند از بهم چسبیدن اندام های داخلی به یکدیگر یا اسکارهای اندام های داخلی ایجاد گردد . لوله های فالوپ ، تخمدان ، رحم ، روده و مثانه می توانند با یکدیگر چسبندگی پیدا کنند که به صورت درد روزانه دیده می گردد و فقط محدود به دوران قاعدگی نمی باشد . همچنین ضایعات اندومتریک می توانند برای خود عصب فراهم کنند ، در نتیجه یک تعامل مستقیم و دو طرفه بین ضایعات اندومتریک و سیستم عصبی مرکزی ایجاد می کند . به گونه بالقوه تولید انواع تفاوت های فردی در نوع و محل درد ایجاد می گردد ، در بعضی از زنان به یک بیماری منحصر به فرد می گردد .  ( استراتون و بروکلی ، 2011 )

1-2-2 ) ناباروری :

بسیاری از زنان مبتلا به ناباروری ممکن می باشد اندومتریوز داشته باشند . همانطور که اندومتریوز می تواند منجر به تغییر شکل آناتومیکی و چسبندگی گردد ( باندهای فیبری که بین بافتها و ارگان ها پس از بهبود از یک جراحی تشکیل می گردد ) . علت ممکن می باشد به راحتی قابل درک نباشد ، با این حال ارتباط بین ناباروری و اندومتریوز مبهم باقی می ماند زمانیکه وسعت اندومتریوز محدود شده می باشد . (اسپروف و همکاران ، 1999 )[8] پیشنهاد شده می باشد که ضایعات اندومتریک فاکتورهایی ترشح می کنند که برای گامت ها یا جنین یا معادل آنها زیان آور می باشد . اندومتریوز بیشتر احتمال دارد که در بعضی زنان که به علت های دیگری سقط داشته اند و به علت های ثانویه ایجاد گردد . به همین دلیل ما موارد ناباروری مرتبط با اندومتریوز را مطالعه و مدنظر قرار می دهیم . ( بایالوس و آگراوال ، 2000 )[9]

1-2-3 ) دیگر نشانه ها :

از دیگر نشانه ها یبوست (بالارد و همکاران ، 2010 ) ، و خستگی مزمن می باشد . علاوه بر درد در دوران قاعدگی ، درد ناشی از بیماری می تواند در دیگر روزهای ماه نیز رخ می دهد . درد می تواند با تخمک گذاری و یا همراه با چسبندگی باشد ، درد بوسیله التهاب در حفره لگن ایجاد می گردد . درد در طی دفع ادرار و مدفوع نیز ممکن می باشد احساس گردد . همچنین در هنگام حرکات کل بدن مانند ورزش ، ایستادن ، راه رفتن نیز ایجاد می گردد . اما شدیدترین درد معمولا با قاعدگی می باشد و بسیاری از زنان دارای پریودهای وحشتناک هستند ، همچنین درد می تواند یک هفته قبل از قاعدگی آغاز گردد و در طی قاعدگی و پس از آن نیز ادامه داشته باشد و یا می تواند همیشگی باشد . هیچ درمان قطعی برای اندومتریوز شناخته شده نیست .    ( کولت و دونز ، 2011 )[10] تحقیقات کنونی نشان داده می باشد که ارتباطی بین اندومتریوز و انواع خاصی از سرطان بویژه سرطان های تخمدان ، لنفوم غیر هوچکین و مغز هست . (پیرس و همکاران ، 2012 ؛ فار نزهت ، 2012 ؛ ادیبرت ، 2005 )[11] اندومتریز اغلب با لیومیوما[12] یا آدنومیوز[13] رخ می دهد ، همچنین اختلالات ایمنی نیز دیده می گردد . در یک مطالعه که در سال 1988 در ایالت متحده انجام گردید به گونه قابل توجهی کم کاری تیروئید ، فیبرومالیژیا[14] ، سندرم خستگی مزمن[15] ، بیماری های خود ایمنی ، آلرژی و آسم در زنان مبتلا به اندومتریوز در مقایسه به جمعیت عمومی بیشتر دیده گردید .

1-3 ) عوارض :

عوارض اندومتریوز شامل زخم داخلی ، چسبندگی ، کیست لگن ، کیست تخمدان ، کیست پاره شده روده[16] ، انسداد حالب که ناشی از چسبندگی لگنی می باشد . ناباروری می تواند مربوط به شکل گیری اسکار و پیچیدگی آناتومیکال در اثر اندومتریوز باشد . با این حال اندومتریوز ممکن می باشد در بعضی مسیرها نیز نظیر سایتوکاین ها و سایر مواد شیمیایی که ممکن می باشد ترشح گردد و با فرایند تولید مثل تداخل می کند . التهاب صفاقی نیز ناشی از سوراخ شدن روده نیز می تواند در اثر اندومتریوز اتفاق بیفتد . اندومتریوز تخمدان ممکن می باشد بارداری را به دلیل و آبسه و یا پارگی پیچیده کند . (یوادا و همکاران ، 2010 )[17]

1-4 ) ریسک فاکتورها :

1-4-1 ) آلودگی محیط :

تحقيقات دهه 1980 و اوايل 1990 نشان داد كه 79% از ميمونهايي كه با مقدار ناچيزي از [18]PCBsو ديوكسين[19] براي چندين سال تغذيه شدند داراي اندومتريوز بودند و شدت اندومتريوز در ميمونهايي كه با ديوكسين تغذيه شده بودند مستقيما در ارتباط با مقدار ديوكسين مصرفي بود . از سوي ديگر مطالعات نشان مي دهد كه بين ميزان شيوع اندومتريوز با ميزان در معرض قرارگيري در برابر توكسين هاي محيطي ارتباطي معني داري هست. به علاوه میمونهایی که با دیوکسین تغذیه شده بودند اختلالات سیسیتم ایمنی شبیه به آن چیز که در زنان مبتلا به اندومتریوز دیده می گردد را نشان می دادند . (شری و همکاران ، 1993 )[20] درسال 2000 نیز طی مطالعه های بعدی نتایج مشابهی پیدا نمود گردید . (شری و همکاران ،2001 ) با این حال، در یک مطالعه در سال 2004 روی دیوکسین واندومتریوز به این نتیجه رسیدند که داده های انسانی در طرفداری از ارتباط دیوکسین و اندومتریوز اندک می باشد . (گوا و همکاران ، 2004 )[21] در سال 2008 در مطالعه توسط ریر ، به این نتیجه رسیدند که کار بیشتری در این زمینه لازم می باشد ، او بیان نمود که هرچند کارهای اولیه نشان می دهد که تغذیه با دیوکسین دخالت بالقوه ای در پاتوژنز اندومتریوز دارد اما کارهای زیادی باقی مانده تا ارتباط علت و معلولی بین این دو را به وضوح روشن سازد . ( ریر و همکاران ، 2002 )[22] در ادامه و پیگیری های بعدی در سال 2009 شواهدی در طرفداری از ارتباط بین دیوکسین و زنان مبتلا به اندومتریوز به دست آمد . ( گوا و همکاران ، 2009 )

1-4-2 ) ژنتیک :

بعضی از مطالعه ها بیانگر آن می باشد که ژن ها نقشی در ایجاد آندومتریوز دارند . با در نظر داشتن تحقيقات انجام شده در زمينه اندومتريوز طي 50 سال گذشته و ارائه فرضيه هاي متعدد علل اين بيماري هنوز ناشناخته می باشد . پژوهشگران گونه های ژنی متعددی را کشف کرده اند که به نظر می رسد در این بیماری دخیل باشند . (کمپل و توماس ، 2001 )[23] جنبه هاي ژنتيكي بيماري اندومتريوز براي نخستين بار در مقالات سالهاي 1970 منتشر گردید . ولي اولين مطالعه اي كه به تأثیر خويشاوندان درجه يك در بروز اندومتريوز پرداخته بوسيله سیمپسون و همكارانش در سال 1980 گزارش گردید و با مطالعات گسترده اي كه در سالهاي بعد انجام گردید مورد تاييد قرار گرفت . تحقيقات نشان مي دهد در مورد زناني كه مادر و يا خواهرشان مبتلا به اندومتريوز بوده اند احتمال بروز اين بيماري بيشتر از 6-9 برابر می باشد . ( سیمپسون و همکاران ، 1980 )[24] بعضی از این ژن ها آنزیم هایی را رمزبندی می کنند که در سم زدایی از مواد ناخواسته دخالت دارند . از این رو کوشش برای شناسایی ژنها و کروموزوم های دخیل در اندومتریوز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد تا ازاین طریق درک صحیحی از پاتوفیزیولوژی اندومتریوز جهت درمان حاصل گردد و افراد در معرض خطر شناسایی گردند و به دنبال آن درمان مناسب صورت گیرد . عوامل بروز این بیماری تا حد زیادی ناشناخته‌ هستند، بر طبق شواهد ، اندومتریوز یکی از بیماری های مولتی فاکتوریال و پلی ژنیک به حساب می آید که جنبه ژنتیکی قوی ای دارد . ( ترلور و همکاران ، 1999 ؛ بیسکاف و همکاران ، 2004 ؛ ویگانو و همکاران ، 2007 )[25] این بیماری به گونه شایع در دوقلوهای تک تخمی و دوتخمی دیده میشود و در خواهران غیر دوقلوی مبتلا نیز در سنین مشابهی شروع می­گردد. شیوع آندومتریوز در بستگان درجه اول زنان مبتلا 6 تا 7 برابر بیشتر از جمعیت عمومی می باشد . (ویگانو و همکاران ، 2004 ) تمام این مشاهدات نشان می­دهند که آندومتریوز اساس ژنتیکی دارد و استعداد ابتلا به این بیماری به صورت یک ویژگی پیچیده ژنتیکی به ارث می­رسد و فنوتیپ ایجاد شده بازتابی از واکنش متقابل بین واریانتهای اللی ژنهای مستعد کننده و عوامل محیطی می باشد. همچنین خواهران و دختران بیماران مبتلا به اندومتریوز در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به اندومتریوز هستند . سطوح پایین پروژسترون ممکن می باشد ژنتیکی باشد و همچنین ممکن می باشد در بالانس و تعادل هورمونی ژنتیک تاثیرگذار باشد . ( کاپور و داویلا ، 2005 )[26] این نظر پیشنهاد شده می باشد که اندومتریوز از یکسری برخوردهای چندگانه بین یا درون ژن های هدف ، در اثر مکانیسمی مشابه ایجاد سرطان نتیجه می گردد . در این مورد جهش های اولیه ممکن می باشد به صورت سوماتیک یا ارثی باشد . ( فاسر و همکاران، 2011 )[27] از تغییرات منحصر به فرد ژنتیکی که با اندومتریوز همراه هستند می توان به موارد زیر تصریح نمود :

  1. تغییرات در کروموزوم 10 در ناحیه 10 q 26
  2. تغییرات در کروموزوم 2 در ناحیه 7 p 15  

به علاوه بسیاری از یافته های تغییرات اظهار و اپی ژنتیک ژن هست ، اما هر دو نیز می تواند موجب یک نتیجه ثانویه گردد . برای مثال : عوامل محیطی ، تغییرات متابولیسم ، نمونه هایی از تغییرات اظهار ژن شامل miRNA ها هستند . ( فاسر و همکاران ، 2011 ) بعضی از مطالعه ها بیانگر آن می باشد که ژن ها نقشی در ایجاد آندومتریوز دارند. پژوهشگران گونه های ژنی متعددی را کشف کرده اند که به نظر می رسد در این بیماری دخیل باشند. ( کمپبل و همکاران ، 2001 ) قويترين شواهد در مورد تأثیر ژنها در بروز اندومتريوز اخيرا بدست آمده می باشد ، مطالعات گسترده اي كه بر روی دوقلوهاي استراليايي انجام گرفته ، نشان داده می باشد كه احتمال وقوع اندومتريوز در دوقلوهاي يك تخمي در مقايسه با دوقلوهاي دوتخمي 51%  می باشد . ( ترلور و همکاران ، 2002 ) علاوه براين در مطالعات پريمات ها كه به گونه خود بخودي به اندومتريوز مبتلا شدند نيز تأثیر ژنتيك در ظهور بيماري در خويشاوندان نزديك گزارش شده می باشد . (زوندروان و همکاران ، 2004 )[28] بسياري از مطالعات اخير در مورد تأثیر ژن ها در حساسيت بخشي فرد به بيماري اندومتريوز نا موفق بوده می باشد .زيرا اين مطالعات فاقد گروه هاي كنترل دقيق و تعداد كافي نمونه بوده اند . بنابراين در بعضي مطالعات از تکنیک هاي كلونينگ موضعي براي شناسايي محل دقيق ژن هاي مربوط به اندومتريوز بهره گیری شده می باشد . ( کندی ، 2003 )[29] براي مثال مطالعات آناليز لينكاژ در 32 خانواده در پورتوريكو نشان داده می باشد كه محلي روي كروموزوم 10 در ارتباط با بيماري اندومتريوز هست . ( فلورس و همکاران ، 2007 )[30] از روشهاي مختلفي مي توان به اساس ژنتيكي اين بيماري پي برد ، يك روش اسكن كردن كل ژنوم براي شناسايي ماركرها و يا ژنهاي مورد نظر می باشد و روش ديگر ، بررسي ژنهاي خاص و معرفي آ نها به عنوان ژن كانديد مي باشد كه در زير به جزئيات بيشتر اين روشها پرداخته مي گردد. اخيرا مطالعه وسيعي در ژنوم بشر براي تعيين جايگاه هاي ژن هاي دخيل در اندومتريوز با بهره گیری از تكنيك كلو نينگ موضعي انجام گرفت . در اين مطالعه، در 931 خانواده استراليايي و 245 خانواده انگليسي كه حداقل دو فرد مبتلا به اندومتريوز در خانواده داشتند و از طريق جراحي مشخص شده بودند، نشان داده گردید كه محلي در ناحيه 10q26 در ارتباط با اندومتريوز هست و محل ديگري به نام 20p13 شناسايي گردید ، كه احتمال درگيربودن آن در اين بيماري نشان داده گردید . ( ترلور و همکاران ، 2005 ) همچنين مطالعه اي جداگانه در بين خانواده هاي داراي 3 و يا بيشتر بيمار اندومتريوز ( 196 استراليايي و 52 خانواده انگلیسی) ، وجود جايگاهي بر روي كروموزم 7 در ارتباط با اندومتريوز را گزارش كرد . ( مونتگومری و همکاران ، 2008 )[31] هدف از اين مطالعات يافتن جايگاه ژنهاي موثر در اين بيماري بر روي نواحي خاصي از كروموزوم می باشد كه بين خويشاوندان مشترك می باشد

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com