متن کامل: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

با عنوان : مطالعه اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تولیدات گیاهی

گرایش محصولات باغی

عنوان

مطالعه اثر کود نانوپتاس و هورمون BA بر خصوصیات مورفولوژیکی و اسانس دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

استاد راهنما

دکتر حسین مرادی

استاد مشاور

دکتر حسین افشاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 2

1-2- هدف از انجام این پژوهش. 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1 تاریخچه گل نرگس در ایران. 6

2-2 گیاه شناسی.. 6

2-3 اکولوژی و انتشار گونههای نرگس: 12

2-4 مورفولوژی و آناتومی: 13

2-5 خاک: 14

2-6 زمان و نحوه کاشت پیازها: 15

2-7 عملیات داشت: 16

2-8 اسانسها: 16

2-8-1 مشخصات اسانس: 17

2-8-2 کاربرد اسانسها: 19

2-8-3 طبقهبندی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانسها 19

2-8-4 ترکیبات الکلی.. 19

2-8-5 ترکیبات آلدهیدی.. 20

2-8-6 ترکیبهای کتونی.. 20

2-8-7 ترکیبهای استری.. 20

2-8-8 کتونها 20

2-8-9 آزولونها 20

2-9-10 ترپنوئیدها 21

2-9 تغذیه. 21

2-10 پتاسیم: 22

2-11 تأثیر پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه: 24

2-12 تأثیر پتاسیم در انتقال مواد. 24

2-13 کود نانو پتاس: 27

2-14 تنظیم کننده هایرشد. 28

2-14-1 سایتوکنینها: 28

2-14-2 تأثیر بیولوژیکی سیتوکنینها: 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 مواد و روشها 35

3-1-1 طرح آزمایشی.. 35

3-1-2 محل آزمایش… 35

3-1-3 ماده آزمایشی.. 35

3-1-4 بستر کاشت.. 37

3-2 صفات مورد ارزیابی.. 37

3-2-1 پیاز. 37

3-2-2 وزن پیازها 38

3-2-3- تعداد پیازچه در هر پیاز. 38

3-2-4 سطج برگ.. 38

3-2-5 شاخه گلدهنده 39

3-2-6 تعداد گلچه­ها 39

3-2-7 قطرگلچه­ها 40

3-2-8 ظهور گل آذین.. 40

3-2-9 گردن غازی: 40

3-2-10 اندازهگیری میزان جذب خالص آب.. 41

3-2-11 اندازهگیری میزان مواد جامد محلول. 42

3-2-12 نشت یونی 42

3-2-13 اندازهگیری وزن تر و وزن خشک… 43

3-2-14 سنجش کلروفیل a، b و محتوای کلروفیل کل برگ: 43

3-2-15 سنجش میزان فلاوونوئیدها و آنتوسیانینها: 44

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-16 سنجش کلروفیل a، b و کاروتنوئید گلبرگی: 45

3-2-17 آنتوسیانین گلبرگی: 46

3-2-18 طرز استخراج پروتئین.. 46

3-2-19 ارزیابی میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) 47

3-2-20 تهیه منحنی استاندارد ومعادله رگرسیون PAL. 47

3-2-21 روش های جداسازی و تشخیص ترکیبهای موجود در اسانس… 48

3-2-22 کروماتوگرافی گازی با طیف سنججرمی Gas Chromatography(GC/ MS) : 49

فصل چهارم: نتایج

4-1 مطالعه جدول تجزیه واریانس… 50

4-2- تاثیر تیمارهای مختلف بر روی صفات اندازه گیری شده 51

4-2-1 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر گلآذین در گل نرگس… 51

4-2-2 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر ساقه در گل نرگس… 51

4-2-3 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت طول ساقه در گل نرگس… 51

4-2-4 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن پیاز مادری.. 53

4-2-5 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد پیاز دختری.. 53

4-2-6 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد برگ.. 53

4-2-7 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان گردن غازی.. 54

4-2-8 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان ظهور گلآذین.. 54

4-2-9 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن تر. 54

4-2-10 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن خشک… 55

4-2-11 اثر هورمون و کود نانو پتاس برجذب آب در گلبرگهای گل. 55

4-2-12 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر جذب مواد غذایی.. 56

4-2-13 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل a برگ.. 58

4-2-14 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل b برگ.. 58

4-2-15 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل کل برگ.. 59

4-2-16 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت آنتوسیانین برگ.. 59

4-2-17 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت فلاونوئید. 60

4-2-18 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر سطح برگ.. 61

4-2-19 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر نشت یونی (EC) در گلبرگ.. 61

4-2-20 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنتوسیانین گلبرگ.. 62

4-2-21 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ درونی (تاج) 62

4-2-22 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ بیرونی.. 63

4-2-23 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز. 63

4-2-24 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد گلچه گل. 64

4-2-25 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر میزان ترپنوئید گلبرگ.. 64

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث.. 79

5-2 نتیجه­گیری.. 84

5-3 پیشنهادات.. 84

منابع. 85

جداول ضمیمه. 94

چکیده انگلیسی . 102

چکیده

نرگس یکی از شش جنس بزرگ گل­های پیاز­دار در جهان می باشد که پس از لاله در مقام دوم کشت و کار قرار دارد. این گل نه تنها به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی زینتی شناخته می­گردد بلکه ارزش بالایی در صنعت عطر­سازی دارد. این پژوهش برای ارزیابی پاسخ دو رقم نرگس (تازتا و جانکوئیلا) به هورمون بنزیل آدنین (BA) و کود نانو پتاس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تکرار انجام گردید. فاکتور اول رقم در 2 سطح، فاکتور دوم هورمون بنزیل­آدنین در 4 سطح و فاکتور سوم کود نانوپتاس در 3 سطح بودند. نتایج نشان داد صفاتی همچون کاروتنوئید گلبرگ و آنزیم فنیل آلانین­آمونیالیاز بين دو رقم معنی­دار بود. سطوح مختلف هورمون بر میزان جذب آب، نشت یونی، کلروفیل (a، کل و کاروتنوئید) گلبرگ نيز اختلاف معنی‌داری را نشان داد. اثرات متقابل بين رقم و هورمون بر کلروفیل a، b، کلروفیل کل برگ معنی‌دار گردید.­ اثرات متقابل رقم و کود نانوپتاس بر وزن پیاز مادری و سطح برگ اختلاف معنی­داری را نشان داد. همچنین اثرات متقابل هورمون و کود نانوپتاس بر روی میزان جذب آب، کلروفیل a برگ و نشت یونی معنی دار گردید. نتایج نهایی حاکی از آن می باشد که هورمون بنزیل آدنین به همراه کود نانوپتاس به نحو مطلوبی موجب حفظ رنگدانه آنتوسیانین، قطر گل ومیزان جذب آب گردیدند که این عوامل موجب افزایش کیفیت گل­ها می­گردد. همچنین کود و هورمون بر محتویات اسانس دوگونه نرگس اثر معنی داری نشان نداد.

کلمات کلیدی: گل­های زینتی، گل نرگس، اسانس­، پیاز، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز

1-1 مقدمه

گل و گیاهان زینتی با تنوع و زیبایی فراوان خود در آرایش و زیباسازی محیط و ارضای حس زیباشناسی بشر تأثیر عمده­ای اعمال می­کنند، همچنین موجب تغذیه روحی و افزایش ضریب امید به زندگی و ضریب کارایی افراد در محیط کاری می­شوند و همچنین تفاهم و روابط حسنه خانوادگی و اجتماعی در اثر هدیه این کالا در جامعه افزایش می­یابد، این موضوع در زندگی ماشینی و آپارتمان­نشینی امروزه اهمیت بسزایی دارد. تولید گل و گیاهان زینتی در جهان امروزه، اهمیت بسزایی دارد. تولید گل­ها و گیاهان زینتی در جهان، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر نیازهای روحی و روانی، از نظر اقتصادی همه ساله میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولید کننده می­کند. با در نظر داشتن تنوع اقلیمی کشور ایران و سطح گسترده اراضی و وجود انرژی سرشار خورشیدی، یکی از پتانسیل­های برجسته کشور، تولید محصول بخش کشاورزی می­باشد. بدیهی می باشد تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی
می­تواند به عنوان یکی از منابع ارزآور کشور به حساب آید. اما متاسفانه به علت پاره­ای از معضلات و چالش­های موجود بویژه معضلات ساختاری و سازمانی در بازار گل، با جایگاه شایسته خود در بازار جهانی فاصله زیادی دارد(هاگی لادی و همکاران، 1999).[1]

در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده می باشد، افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین­المللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی کشورها مانند ایران می باشد. در این راستا سیاستگذاران کشور کوشیده­اند تا زمینه­های مساعدی را برای رونق و رشد اقتصادی محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند زیرا توسعه فروش به خارج از کشور می­تواند سبب گرفتن بازار از رقبا گردد(لولون و ویلد، 1369). ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران می باشد که با برنامه­ریزی جامع برای بهره­برداری بهینه از استعدادها و توانمندی­های بالقوه اقتصاد کشور در بخش­های مختلف حصول می­باشد. ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی می باشد. از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده جهان، ایران دوازده گونه آن را در نقاط مختلف کشور دارا می باشد، از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان زیرا گل­ها و گیاهان زینتی برخوردار می باشد (امیدبیگی،1374).

دربازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله می­گردد که سهم ایران در این بازارحدود دویست میلیون دلار می باشد که قابل توجه نکردن نمی­باشد(معماران کاشانی و نادری، 1375). پژوهش در زمینه­های مختلف از قبیل جمع­آوری گونه­های مختلف گل­ها، انجام برنامه­های به نژادی و ایجاد کولتیوارهای جدید و نیز شناخت نیازهای محیطی و مطالعه عوامل موثردر تولید گل جهت افزایش کیفیت گل­ها ضروری به نظر می­رسد بعلاوه با کاهش هزینه­ها و مطالعه و برنامه­ریزی تولید در نواحی گوناگون کشور به همراه بهبود روش­های بسته بندی، حمل ونقل و بازاررسانی گل­ها مطابق با استاندارهای بین­المللی می­توان به دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گل امیدواراست (سایدیکو و انیس، 2008).[2]

پرورش دهندگان بزرگ در بسیاری از کشورهایی مانند هلند و آمریکا به کاربرد تنظیم کننده­های رشد و هورمون­های گیاهی نظیر سایتوکنین­ها و جیبرلین­ها در طی دوره رشد ونیز پس از برداشت، همچنین بهره­گیری از محلول­های نگهدارنده گوناگون و اعمال درجه­بندی و روش­های مناسب بسته­بندی و حمل و نقل پیشرفت­های زیادی داشته­اند. در ایران همچون صنعت تولید، موفقیت­ها در زمینه نگهداری گل­های بریده چندان رضایت­بخش نیست. 20 درصد گل­های تازه، هنگام گذشتن از کانال­های بازار (برداشت، بسته­بندی، جابجایی و فروش) مرغوبیت خود را از دست داده و قسمت زیادی از گل­های باقیمانده نیز در شرایط ضعیف ونامطلوب به فروش می­رسند که باعث نارضایتی مصرف کننده می­گردد (هاگی لادی و همکاران، 1999).

مطالعه نوشته­های پیشینیان نشان می­دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان آغاز بر پایه انس با طبیعت استوار می باشد، به طوری­ که اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی و فضاسازی مناسب پارک­ها و باغ­های ایران آن­ روز را با فرانسه مقایسه می­نماید که دلیل بر ذوق و سلیقه هنر گل­پروری و گل­آرایی ایرانیان می باشد و این موضوع به حدی اهمیت پیدا می­کند که آن­ها گل را از عالم بالا می­دانند:

گل آن جهانی می باشد نگنجه در این جهان           در عـالـم خیـال چـه گنجه خیـال گـل

(هاگی لادی و همکاران، 1999).

گل نرگس گیاهی پیازی از زیر رده­ی تک­لپه­ای ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidace) و از جنس (Narcissus) می باشد (خلیقی، 1382). جنس Narcissus شامل 65 گونه و 20000 رقم هيبريد و 26 گونه وحشي مي باشد (بلانچارد،1990)[3]. نرگس یکی از مهم­ترین گیاهان باغبانی می باشد که گونه­های آن در هر گوشه از جهان به استثنای مناطق گرمسیری رشد می­کنند و به عنوان گل بریده، گیاهان گلدانی و در فضای سبز کاربرد دارند (دوله و ویلکینز، 1996)[4]. این گونه در نواحی گوناگون ایران به خصوص شمال، شمال شرق، فارس، بوشهر، بهبهان، کرمان و خراسان جنوبی رویش دارد (پویان، 1989; مظهری، 2004). گل ها در برخي از گونه هاي نرگس بسيار معطر مي باشند و نرگس شيراز از آن جمله می باشد. از عطر گل­ها در صنايع عطرسازي بهره گیری مي گردد كه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار مي­باشد (بارت و پنل،1999)[5]. البته نرگس­هايي كه براي استحصال عطر كاشته مي­شوند عبارتند از نرگس شيراز، پوتيكوس و جان كوئيلا كه تركيب­هاي موجود در اسانس گل آنها شامل مونوترپن­ها، پارافين­ها، فنل­ها، آلدئيد­ها، استرها و الكل­ها مي­باشند. اما تركيب­هايي كه بخش مهم عطر و بوي گل را تشكيل مي­دهند استر­ها، اتر­ها و فنل­ها مي­باشند. گياه براي جلوگيري از تبخير آب اسانس را مي­سازد. اسانس اين گياه علاوه بر مصرف در صنايع عطرسازي در صنعت دارويي نيز كاربرد دارد و خاصيت ضد­باكتري و ضد­تورم دارد (اهرت و همكاران،1992)[6].

نانو تكنولوژي يكي ديگر از فناوري­هاي نوين می باشد كه اخيراً وارد عرصه كشاورزي شده می باشد. نانو ذرات مجموعه­هاي اتمي يا مولكولي با حداقل ابعاد بين 100-1 نانومتر هستند كه خواص فيزيكوشيميايي متفاوتي در مقايسه با توده مواد خود دارند (روفيني و كرمونيني،2009)[7]. در عصر حاضر از نانو­تكنولوژي به عنوان دانش زمينه ساز گشايش افق­هاي جديد در عرصه تمامي علوم ياد مي­گردد. فناوري نانو، كاربردهاي بالقوه نوظهورو تازه­اي در زمينه علوم كشاورزي ايجاد كرده می باشد. با بهره گیری از اين دانش مي توان شيوه­هاي فعلي مديريت محصول را بهبود بخشيد. در حقيقت، فناوري نانو فرصت‌هاي جديدي را به‌مقصود افزايش راندمان مصرف عناصر غذايي و به‌ حداقل رساندن هزينه‌­هاي حفاظت از محيط ‌زيست، گشوده می باشد. افزايش راندمان و کيفيت منابع غذايي به‌واسطه‌ي سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طريق آبشويي و جذب کامل کود به‌وسيله­ي گياه به دليل رهاسازي عناصر غذايي کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگي خاک، کاهش مسموميت گياهي و تنش ناشي از وجود غلظت‌هاي بسيار بالاي موضعي نمک در خاک از مزاياي قابل توجه بهره گیری از نانوکودها در مقايسه با کودهاي مرسوم هستند.

   به رغم نیاز فراوان محصولات زارعی به پتاسیم که گاهی بیشتر از مقدار نیتروژن نیز می­باشد اما کودهای پتاسیمی مصرف نمی­گردد این وضع در حالی می باشد که در کشورهای پیشرفته، نسبت نیتروژن به پتاسیم مصرفی تقریباً نزدیک به یک می باشد، اما متاسفانه این نسبت در کشور ما از 15 نیز بیشتر می باشد
(بلالی و همکاران،2003)[8].

   به کارگیری این کودها نسبت به ترکیبات نیتروژنی و فسفاتی مخصوصاً در ایران با تاخیری چند ده ساله صورت گرفته می باشد. زیرا از یک طرف ذخایر پتاسیم قابل جذب موجود در اکثر خاک­ها برای کشت متمادی محصولات کافی می­نموده و از سوی دیگر، به رغم بسنده نبودن مقدار پتاسیم برای دستیابی به بالاترین عملکرد، کمبود­های نیتروژن و فسفر به عنوان عوامل محدودکننده برتر بروز نموده و مسئله کمبود پتاسیم در پشت آن پنهان می­گردید. پس از آن که بهره گیری از کودهای ازتی و فسفاتی در سطحی وسیع رایج گردید، کمبود پتاسیم بیش از پیش به عنوان یک عامل محدود کننده رخ نمود (ملکوتی،1379). بهره گیری از تنظیم کننده­های رشد گیاهی به عنوان یک روش در تغییر فیزیولوژی گیاهان، همراه با سایر روش­ها ضروری به نظر می­رسد. تاثیر بر گلدهی یکی از مهمترین اثراتی می باشد که تنظیم کننده­های رشد گیاهی دارند. مثال­های زیادی از تاثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی در گیاهان معطر هست (شوکلا و فاروکی، 1990)[9]. نخعی و همکاران (1388) در مطالعه اثر تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر صفات مورفولوژیک و اسانس گل نرگس اظهار کردند هورمون بنزیل آدنین سبب افزایش معنی­دار طول ساقه گل­دهنده، قطر گل، تعداد گل در گل­آذین و سبب تسریع در گلدهی می­گردد همچنین این تیمار باعث افزایش معنی­دار میزان اسانس در این گل شده می باشد مطابق نتایج بدست آمده در آزمایشاتشان اظهار کردند بنزیل آدنین به علاوه­که سبب بهبود خصوصیات زینتی نرگس گردید، میزان تولید اسانس را نیز نسبت به سایر تیمارهای هورمونی مورد بهره گیری در این پژوهش افزایش داده می باشد پس بهره گیری از آن برای پرورش زینتی و هم­چنین برای تولید اسانس توصیه می­گردد.

1-2- هدف از انجام این پژوهش

از آنجائیکه خصوصیات مرفولوژیک و فیتوشیمایی این گیاه پیازی شدیداً تحت تاثیر عوامل مختلف مانند تغذیه و هورمون تغییر می­نماید پس در این پژوهش جهت بهبود خواص یاد شده با ارتباط مطلوب بین هورمون و کود پتاس به دنبال درصد افزایش آن­ها با بهترین تیمار می­باشیم

فصل دوم

مطالعه منابع

2-1 تاریخچه گل نرگس در ایران

در اطراف قلعه ارجان گل­های نرگس همه ساله وجود دارند. این قلعه که قدیمی­تر از قلعه­الموت
می­باشد در محلی صعب­العبور در استان خوزستان واقع شده می باشد. با در نظر داشتن قدمت شهر ارجان می­توان به قدمت گل­های نرگس پی برد. بر اساس آن­چه در کتاب­های تاریخی آمده می باشد ارجان نام قدیم بهبهان و از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده می باشد. بعضی از مورخان آمدن آرین­ها را قبل از میلاد و بعضی به دو هزار سال قبل از میلاد ارتباط می­دهند از آثار ایلامیان و کلدانیان در نزدیکی­های ارجان از سنگ نبشته­ها و مجاری­های تنگ سروک و غیره معلوم می­گردد که ارجان از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده می باشد (جوکار،1350).

شیروانی قدمت گل نرگس در ایران در شهرستان بهبهان، قبل از تاریخ هجری قید کرده می باشد (شیروانی، 1268). در کتاب راه­های باستانی و پایتخت­های قدیمی غرب ایران (کریمی، 1329) آمده می باشد که: «در بهبهان همه ساله در سمت شمال از دامنه کوه بدیل تا انتهای دامنه کوه خاویز پر از گل­های شب­بوی وحشی می­گردد ودر سمت جنوب سراسر ماهور را گل­های شقایق وحشی، یاس و آویشن فرا می­گیرد و گل­های نرگس که در وسط دشت می­رویند این مجموعه مینوفریب را تکمیل می­کنند در نرگس­زار وسیع و پر از گل بهبهان بیش از پنج نوع نرگس زیبا از قبیل (مسکینک، شهلا، پنجه گربه­ای، شصت­پر و غیره می­روید». در استان فارس بیش از 30 الی 50 هکتار زیر پوشش این گیاه بوده (وندلبو،1977)[10]. اما متاسفانه به دلیل توسعه صنعتی کشاورزی مدرن در حال حاضر بر اساس آمارنامه کشاورزی 1381، سطح زیر کشت گل نرگس درکل ایران جمعاً 70 هکتار می­باشد که سالانه حدود 41 میلیون شاخه گل بریده در این سطح تولید می­گردد.

2-2 گیاه شناسی

نرگس،گیاهی پیازی از زیررده تک لپه­ای­ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidaceae) و از جنس نرگس

(Narcissus) می باشد (خلیقی،1382). نرگس یکی از گیاهان ژئوفیت[11] و چند ساله که دارای حدود 60 گونه و 20000 هیبرید می باشد (بلانچارد،1990). پیاز نرگس از نظر مورفولوژیکی، دارای ساقه زیرزمینی بسیار کوتاه و ضخیمی می باشد به نام طبق یا صفحه قاعدهای که برگ­های فلس مانند ضخیم مملو از مواد غذایی آن را احاطه کرده­اند از پائین ساقه، ریشه­ها خارج می­گردند که نابجا، بدون انشعاب، بدون تار کشنده و با کلاهک مشخص هستند از بالای ساقه و قسمت انتهایی، شاخه گل­دهنده به شکل استوانه­ای و بدون گره خارج
می­گردد که در انتها تولید گلچه می­کند. گلچه­ها در آغاز در یک غلاف بسته قرار دارند. در محل اتصال فلس­ها به ساقه کوتاه جوانه­های جانبی وجود دارند که محل تولید سوخچه می­باشند. برگ­های هوایی باریک و کشیده­اند. تعداد گلچه­ها بر روی شاخه گل دهنده از یک تا دوازده یا بیشتر می باشد. هر گل دارای 3 کاسبرگ و 3 گلبرگ همرنگ به رنگ­های سفید، کرم، زرد کم رنگ و پررنگ، زائده­ای در وسط از جنس گلبرگ به نام تاج، درون آن 6 پرچم در دو حلقه 3 تایی، یک مادگی با تخمدان سه برچه­ای تحتانی و تمکن محوری می باشد. میوه آن یک کپسول حاوی بذر و براق سیاه­رنگ کروی می باشد(شکل 1-2). اغلب، گل به صورت کم­پر اما دارای گونه­های پرپر نیز می­باشند. تنوع زیادی در گونه، واریته و هیبرید­های آن هست (بیلی،1973)[12].

شکل1-2: شمایی از گل نرگس با مشخصات ریشه، ساقه، برگ و گل

نرگس از قرن نوزدهم یک محصول مهم اروپای غربی می باشد. اما اجداد طبیعی آن قرن­هاست که شناخته شـده­انـد. گــونه­های غیـربـومی منـاطـق دیگــری نیـز از قـرن شـانـزدهم در هلنـد کاشتـه شـده­انـد. N.hispanicusPyrenean بیش از 300 سال می باشد که در بریتانیا به عنوان N.maximus کاشته شده می باشد. کولتیوارهای ترومپت با گلپوش و گلبرگ رنگی از N.pseudonarcissus نشات گرفته­اند و ترومپت­هایی که دارای گلپوش سفید و گلبرگ رنگی هستند از گونه­های دو رنگN.pseudonarcissus نشات گرفته­اند و کولتیوارهایی که فنجان درشت هستند از تلاقی گونه­هایN.pseudonarcissusو N.poeticus نشات گرفته­اند ویک تلاقی با گونه N.poeticus تولید کولتیوارهای فنجانی کوچک می­کند(ناصری و ابراهیمی،1381؛ ویلکینز،1973)[13].

طبق مطالعه­های «انجمن گل نرگس آمریکا» (2007) جنس نرگس به 13 گروه، طبقه­بندی شده می باشد. این تقسیم­بندی بر اساس تعداد گلچه در هر ساقه، اندازه تاج نسبت به اندازه پریانت یا تپال (مجموعه کاسبرگ­ها و گلبرگ­ها) و معطر بودن می­باشد که به صورت زیر طبقه­بندی گردیدند.

تعداد صفحه :118

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com