فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

با عنوان : تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

عنوان :

تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………ذ

مقدمه………………………………………………………………………………………………..ر

بيان مساله…………………………………………………………………………………………………… ر

سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………ز

فرضيه ها ……………………………………………………………………………………ز

اهميت موضوع……………………………………………………………………………………..س

اهداف تحقيق …………………………………………………………………………..ش

پیشینه………………………………………………………………………………………ش

روش ………………………………………………………………………………………………ش

فصل اول

کلیات وقف و حبس

1-1- وقف……………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح………………………………………………………………2

1-1-1-1-وقف در لغت………………………………………………………………..2

1-1-1-2-وقف اصطلاح………………………………………………………………………2

1-1-1-3- تقسیم بندی وقف ………………………………………………………………8

1-1-2-تاریخچه………………………………………………………………………………………..11

1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………….11

1-1-2-2- وقف در اسلام…………………………………………………………………………………………………..13

1-1-2-3- وقف در قران……………………………………………………………………………………………………14

1-1-2-4- وقف در سنت…………………………………………………………………………………………………..15

1-1-2-5- وقف در ايران……………………………………………………………………………………………………16

1-1-3-خصوصیات وقف………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-4-1-صيغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21

1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27

1-1-4-4-موقوف عليه…………………………………………………………………………………………………….29

1-1-5-شرايط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30

1-1-5-3-معين بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-4-قابليت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-5-داشتن منفعت عقلايي ومشروع…………………………………………………………………………..31

1-1-5-6-مقدور التسليم بودن…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-7-ماليت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32

1-1-5-8-قابليت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32

1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33

1-2-1-1-معناي واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33

1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35

1-2-2-ويژگيهاي عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….37

1-2-2-4- ايجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….38

1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39

1-2-3-1-صيغه حبس……………………………………………………………………………………………………39

1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39

1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40

1-2-3-4-محبوس عليه………………………………………………………………………………………………….40

.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41

1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41

1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43

1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………44

1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….45

1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..47

1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49

1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..49

1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….50

1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51

فصل دوم

مقایسه وقف با حبس  

مقدمه………………………………………………………..54

2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف………………………………………..55

2-1-2-مقایسه ماهیت……………………………………………………………………………………………………………59

2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59

2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن…………………………………………………………………………….64

2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز…………………………………………………………………………….69

2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع…………………………………………………………………………..71

2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال………………………………………………………………………………73

2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال……………………………………………………………………………………..74

2-1-3-1-ایجاد…………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2-شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال……………………………………………………………………………..78

2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان…………………………………………………………………………………………………82

2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام………………………………………………………………………………………………..86

2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال ………………………………………………………………………………86

2-1-6-ثمرات و نتایج…………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکيت ………………………………………………………………………………..90

2-1-6-2-مالکيت وقف در مذاهب اهل سنت………………………………………………………………..92

2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه……………………………………………………………….93

2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط………………………………………………………………………..94

نتيجه گيري و پيشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….98

منابع ……………………………………………………………………………100

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………..106

عنوان انگلیسی …………………………………………………………………….107

 چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق هست وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده می باشد اما آن چیز که در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این می باشد که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما هست حبس می باشد و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس هست. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو هست. مانند اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری می باشد بهره گیری کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط می باشد اما در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

مقدمه

   امروزه با در نظر داشتن گسترش مسایل حقوقی و همچنین تداخل قواعد حقوقی در یکدیگر به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان نهاد های مشابه می تواند هر چه بیشتر به درک متقابل بین کارکرد ها و همچنین و همچنین بین مسایل مختلف حقوقی ارتباط و پیوند مستقر نمود. در این ارتباط در این پایان نامه ما به دنبال مقایسه بین دو نهاد حقوقی نسبتاً کهن که تقریبا قدمتی به بلندای تاریخ دارند هستیم.

بيان مساله

   بررسي ارتباطات و اعمال حقوقي وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با يکديگر از لحاظ مفاهيم و اقتضائات و آثار هر يک در ديگري امري می باشد که از دير باز مورد اختلاف بين حقوقدانان با يکديگر و همچنين فقها با يکديگربوده می باشد. درنتيجه عدم برداشت يکسان مشکلاتي را در اقدام منجر شده می باشد. بروز اين مساله را نيز مي توان در مورد واژه حبس نظاره نمود. و همچنين در مورد اصل وقف درمعناي حقوقي آن که بعضي ازفقها حبس را با وقف به يک معنا پنداشته اند. بررسي معاني دو واژه از نهاد هاي حبس و وقف شباهتهايي را در اقدام نشان مي دهد. اين پيوستگي باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهايي بين فقها و حقوقدانان با يکديگر شده می باشد. فقها حبس در وقف را حبس در مال مي دانند ولي در ارتباط با ماده 55 قانون مدني به پيروي از نفوذ يا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و اين امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد اين بحث شده می باشد.

يکي ازمسايل اساسي اين می باشد که آيا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگير موادي که در قانون مدني به حق حبس تصریح مي کنند مي گردد؟ يا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف می باشد؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث نمود آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل گردید؟ و سوالاتی بسیار همانند این. قانون مدني در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به ميان آورده و با مطالعه دقيق مي توان ديد که بحث در مورد حبس مال و وقف در اين قانون شباهت ها و کارکرد هايي مشابه را دنباله روي مي کنند. پس بايستي به دقت مورد بررسي قرار گيرند، زيرا در اقدام بسياري حبس را با وقف به يک معنا مي بينند و برايش همان کارکرد ها و حدود قانوني وقف را قائل مي شوند. پس بايستي نخست با در نظر داشتن معناي حبس مال که در مواد قانوني که در مورد حق انتفاع مستتر مي باشند به بررسي معاني و کارکردهاي اين نهاد حقوقي و فقهي بپردازيم. حبس از يک سو و همچنين حق حبس از سوي ديگر را به واسطه تشابه لفظي نيز بايستي در نظر گرفت که مواد قانوني در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاري و ساري می باشد را با مواد قانوني که در مورد حق حبس ناشي از عدم ايفاي تعهدات اشتباه نگرفته و با ديدي آگاهانه در اين مورد به بررسي بپردازيم.

در پاین بایستی گفت با در نظر داشتن اينکه اين دو نهاد فقهي و حقوقي در قانون اسلامي به نوعي تضمين کننده آسايش و رفاه توده هاي آسيب پذير جامعه مي باشند و از آنجايي که اين دو نهاد فقهي و حقوقي در کشور ما به خاطر حس بشر دوستي و خير خواهي مردم کشور ما گسترش و بسط يافته می باشد، لذا بررسي دقيق و همچنين آشنايي و تطبيق اين دونهاد با يکديگر، آیا مي تواند به بسياري ازابهاماتي که در مورد کارکرد هاي اين دو نهاد وجود دارند پايان دهد؟. و مطالعه تطبيقي اين دو نهاد مي تواند سوالاتي که در ذهن دو گروه تحت پوشش اين دو نهاد و همچنين به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد هاي اين دونهاد را در ارتباط با شيوه اثر گذاري انها برطرف کند.؟

سوالات تحقيق

1-نسبت میان حبس و وقف چیست؟

2-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

فرضيه ها

1-بین وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه مستقر می باشد یعنی همه وقف ها حبس می باشند و تنها بعضی از حبس ها وقف می باشند و بعضی حبس ها وقف نمی باشند.

2-وقف و حبس در احکام شباهت های بسیاری دارند اما در ماهیتشان با یکدیگر متفاوت می باشند. به نوعی می توان که عقد حبس با وقف در عین حال که بسیار شبیه به یکدیگر هستند از یک جنس نیستند گرچه حتی اهداف آنها یکی می باشد.

اهميت موضوع

   با در نظر داشتن گستردگي اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامي وقف و همچنين گرايش روز افزون مردم کشورمان براي شرکت در امور خيريه وهمچنين وقف کردن اموال براي مصرف در راه نيازمندان هر روز بيش تر به اهميت آگاهي بخشيدن به هر دو گروه که دخيل در اين امور خيريه هستند پي مي بريم. از يک سو ما خيراني داريم که براي ثواب اخروي اقدام به وقف يا حبس مال خويش در راه نياز مندان مي کنند و از يک سوي ديگر نيازمنداني داريم که چشم انتظار دست يافتن به سهمي از اين برکت که در جامعه به نيت قرب الهي برايشان رها و حبس شده می باشد مي باشند. از يک سو سرمايه هاي عظيم ملي را مي بينيم که در طول ساليان با کار و کوشش پيشينيان ما نسل اندرنسل با کار و کوشش خويش و همچنين با در نظر داشتن اعتقادات اسلامي خويش براي ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوي ديگر خيل خيراني را مي بينيم که همچنان به سرازير کردن اين برکات به قصد قربت الهي براي نياز مندان و همچنين امور خيريه مثل مساجد و مدارس و بيمارستان ها و به گونه کلي هرگونه امر خيري که بتواند آنها را قدمي به لطف و بخشش الهي نزديک کند اقدام مي کنند. با در نظر داشتن گستردگي اين امور خيرو همچنين ضمانت هاي اجرا هايي که در شرع مقدس اسلام براي حفاظت از اين سرمايه هاي ملي در نظر گرفته شده می باشد لزوم مطالعه و تحقيق و همچنين به روز رساني و اگاهي بخشي اين قوانين هر روز بيش از پيش براي ما آشکارتر مي گردد. زيرا تحقيقات و آگاهي بخشيدن در مورد اين نهاد ها باعث اعتلاي هر چه بيشتر اين نهاد هاي خيرمي گردد و سپس در پي اين برکات خير کم کم فقر و تهي دستي که در جامعه موجب بروز ناهنجاري هايي عميق در روح و جسم ادمي مي گردد رخت بر مي بندد و جاي خويش را به شکوفايي و ترقي در جامعه مي دهد. و مطالعه تطبيقي اين دو نهاد نيز مي تواند کمک بسياري در جهت نيل به اين اهداف به جامعه و همچنين به مبلغان اين گونه امور خير کند. بايستي به اين نکته نيز تصریح نمود که اين دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهي صورت نمي پذيرند، چه بسا پدري يا فردي اين امور را جهت آسايش و اعتلاي خاندان خويش يا فرد بخصوصي مورد بهره گیری قرار دهد و در نتيجه اين امر نشان مي دهد که کارکردهاي اين نهاد ها صرفا جهت قربت الهي پايه گذاري نشده اند و مي توان انها را به گونه اي که سود شخصي نيز در ميان باشد نيز در نظر گرفت. چه بسا که فردي که وقف به سود او مي گردد يا حبس مال برايش صورت مي گيرد بشر نيازمندي نباشد اما از برکات اين قانون و نهاد حقوقي و فقهي بهرمند گردد.

اهداف تحقيق

1-ابهام زدايي از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به يکديگر.

2-عیان ساختن نياز به مداخله قانون گذار جهت مشخص کردن حدود اجراي عقود وقف و حبس در ارتباط با يکديگر.

پیشینه

   در ارتباط با عنوان پيش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کليت موضوع سابقا تحقيق خاصي صورت نگرفته ولي در ارتباط با پاره اي از عنوان مطالبي هست. مثلا در مورد هر کدام از عناصر اين تحقيق مي توان به مقالات و تحقيقات تصریح نمود. مانند در مورد وقف و حبس در کتاب هایی توضیحاتی امده می باشد ازجمله : محقق حلي ،شرايع الاسلام،جلد2، ابواقاسم خويي،منهاج الصالحين،ج2، شيخ طوسي المبسوط، امینی علی رضا ،تحریر الروضه فی توضیح لمعه ،ج1، تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان، اللمعه الدمشقیه شهید اول ترجمه علی شیروانی، یا در مقالات مختلفی مانند : ملکوتی فرولی الله،مطالعه تطبیقی وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستین، وقف در سیره نبوی، محمد رضا بندرچي، وقف از ديدگاه تاريخي و اصطلاح شناسي فقهي، سپنتا عبدالحسین،تاريخچه اوقاف اصفهان.

روش

   روش کتابخانه ای: روش مورد بهره گیری در اين تحقيق بهره گیری از منابع مکتوب کتابخانه اي و همچنين مقالات و پايان نامه هاي دانشجويي و توصيف و تحليل مطالب مربوطه می باشد.

تعداد صفحه :121

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***